Print Friendly, PDF & Email

Fundacja Batorego już od wielu lat aktywnie działa na rzecz ochrony sygnalistów. Prowadziła program pomocy prawnej dla osób zgłaszających nieprawidłowości, badania w środowisku sędziowskim, a także proponowała możliwe kierunki zmian ustawowych. Dzięki jej działaniom sam termin „sygnalista” pojawił się w dyskursie publicznym. W 2017 roku wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytutem Spraw Publicznych zaproponowała również projekt ustawy o ochronie sygnalistów. W tym roku oficjalnie do działań Fundacji na rzecz obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów dołączył NSZZ „Solidarność” 80! Fundacja Batorego i związek „Solidarność” 80 podpisały porozumienie, w którym deklarują wspólne działania, a także popierają wprowadzenie w Polsce rozwiązań ustawowych ujętych w projekcie.

Pełna treść porozumienia poniżej:

Fundacja im. Stefana Batorego i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 80 od wielu lat angażują się w działania mające na celu wzmocnienie ochrony pracowników doświadczających dyskryminacji z powodu ujawniania informacji o sprzecznych z prawem lub interesem publicznym praktykach w miejscu pracy (tzw. sygnalistów). Popierają również wprowadzenie w Polsce rozwiązań ustawowych ujętych w obywatelskim projekcie ustawy o ochronie sygnalistów, który został złożony 23 listopada 2017 r. w konsultacjach publicznych dotyczących projektu ustawy o jawności życia publicznego przez Fundację Batorego, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych i Forum Związków Zawodowych. Członkowie NSZZ „Solidarność” 80 od 2016 roku aktywnie wspierają edukacyjne i rzecznicze inicjatywy Fundacji Batorego zmierzające do polepszenia wizerunku sygnalistów i ich sytuacji prawnej w Polsce.

Odwołując się do dotychczasowych pozytywnych doświadczeń Fundacja im. Stefana Batorego oraz NSZZ „Solidarność” 80 zawierają niniejsze porozumienie o współpracy celem nadania formalnych ram dalszym wspólnym działaniom dotyczącym obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów. Nadrzędnym
i obopólnym zamiarem pozostaje doprowadzenie do zmian prawnych w Polsce, które gwarantowałyby sygnalistom skuteczne środki ochrony prawnej przed odwetem i represjami ze strony pracodawcy, przełożonych lub innych pracowników.

Wyrażamy przekonanie, że przyjęcie kompleksowej regulacji poświęconej sygnalistom leży w interesie publicznym, strony pracowniczej, w tym związków zawodowych oraz pracodawców. Dlatego też deklarujemy chęć kontynuacji współpracy w tym obszarze, uznając co następuje:

 1. NSZZ „Solidarność” 80 ma swój wymierny wkład w przygotowanie obywatelskiego projektu ustawy
  o ochronie sygnalistów, stąd projekt będzie dalej prezentowany mediom i opinii publicznej jako projekt obywatelski, współtworzony przez NSZZ „Solidarność” 80.
 2. Będziemy uzgadniać między sobą wszystkie zmiany w treści projektu, które zostaną zaproponowane
  w drodze konsultacji publicznych.
 3. Zobowiązujemy się prowadzić wspólne działania rzecznicze, aby przekonać decydentów
  do wprowadzenia w Polsce regulacji na wzór obywatelskiego projektu.
 4. Jeżeli projekt zostanie skierowany na ścieżkę legislacyjną, będziemy aktywnie uczestniczyć w jego procedowaniu na każdym możliwym etapie.
 5. Będziemy podejmować współpracę z innymi organizacjami i instytucjami, z którymi łączyć nas będzie wyrażony w niniejszym porozumieniu cel działania.
 6. Widzimy potrzebę zabierania głosu publicznie i występowania ze stanowiskami wspólnie, jeżeli są one podnoszone w związku z problemem ochrony sygnalistów.
 7. Porozumienie niniejsze ma charakter bezterminowy i pozostaje ważne do momentu zerwania go przez jedną ze stron.

>PODPISANE POROZUMIENIE<