Print Friendly, PDF & Email
  • Strażnicy demokracji. Nowe perspektywy ochrony sygnalistów (2020); analiza autorstwa Marcina Waszaka omawiająca najważniejsze postanowienia dyrektywy w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia Unii. Przedstawia prawne i społeczne skutki wdrożenia nowego prawa z perspektywy działania instytucji państwa. Pokazuje m.in. jaki wpływ ma ochrona sygnalistów na prawa obywatelskie i pracownicze.
  • Gnębieni, podziwiani… i zasługujący na ochronę. Polacy o sygnalistach (2019); omówienie ogólnopolskich badań na temat percepcji sygnalistów w Polsce i stosunku Polaków do zgłaszania nadużyć w miejscu pracy, autorstwa Grzegorza Makowskiego i Marcina Waszaka. Badanie jest m.in. próbą odpowiedzi na pytanie jaka jest opinia Polaków na temat środków ochrony sygnalistów zaproponowanych w obywatelskim projekcie ustawy zainicjowanym przez Fundację Batorego. Sondaż metodą wywiadów bezpośrednich zostały przeprowadzony przez CBOS w lutym 2019 r. na reprezentatywnej próbie 1000 osób;
  • Sygnaliści w Polsce okiem pracodawców i związków zawodowych (2016); raport pod redakcją Grzegorza Makowskiego i Marcina Waszaka oparty na analizie wywiadów zrealizowanych z przedstawicielami związków zawodowych, pracodawców i z ekspertami na temat m.in. użyteczności wewnętrznych linii raportowania naruszeń w zakładach pracy, perspektyw wprowadzenia w Polsce prawa dedykowanego sygnalistom oraz roli jaką widzą dla siebie organizacje pracodawców i pracowników w przeciwdziałaniu dyskryminacji w zatrudnieniu osób ujawniających niewygodne informacje. Ich analiza uzupełniona została o opis przypadków rozwoju ustawodawstwa regulującego warunki ochrony prawnej sygnalistów w innych państwach. We wnioskach i rekomendacjach wskazany został pożądany kierunek zmian prawnych mających na celu wzmocnienie pozycji sygnalistów w Polsce;
  • Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce – o potrzebie i perspektywach jej wprowadzenia (2016); policy paper przygotowany przez Grzegorza Makowskiego i Marcina Waszaka, w którym zebrane zostały najważniejsze wnioski z projektu „Polska ustawa o ochronie sygnalistów. W poszukiwaniu poparcia związków zawodowych oraz organizacji pracodawców” oraz rekomendacje zmian obecnego stanu prawnego wskazujące na konieczność uchwalenia odrębnej ustawy o ujawnianiu informacji w interesie publicznym >>>English version<<<;