Print Friendly, PDF & Email

25.11.2015

Szkolenie „Ochrona prawna osób sygnalizujących nieprawidłowości zachodzących w środowisku pracy, godzących w interes społeczny. Status prawny tzw. sygnalisty (whistleblowera) w prawie międzynarodowym, regulacjach prawnych innych krajów oraz w prawie polskim”

Szkolenie organizowane wspólnie z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury adresowane było do sędziów sądów pracy. Ponieważ w Polsce nie obowiązują odrębne przepisy regulujące prawa i obowiązki pracowników zgłaszających nieprawidłowości w miejscu pracy (tzw. whistleblowers), celem szkolenia było podniesienie świadomości i zwiększenie kompetencji sędziów sądów pracy w zakresie orzekania w sprawach związanych z whistleblowing-iem. Mając to na uwadze uczestnikom szkolenia przedstawione zostały międzynarodowe instrumenty prawne służące ochronie sygnalistów, obowiązujące na świecie standardy regulacji whistleblowing-u oraz gwarancje ustawowe dla osób ujawniających nadużycia w interesie publicznym wprowadzone przez inne państwa. Zwrócono też uwagę na bariery prawne utrudniające skuteczną ochronę osób raportujących o nieprawidłowościach w interesie publicznym przed sądem.