Print Friendly, PDF & Email

KALENDARIUM WYDARZEŃ

30 października 2018

Już oficjalnie do naszych działań na rzecz obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów dołączył NSZZ Solidarność’80! 

Porozumienie_NSZZ_FBobrFundacja im. Stefana Batorego i Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” 80 od wielu lat angażują się w działania mające na celu wzmocnienie tzw. sygnalistów. Popierają również wprowadzenie w Polsce rozwiązań ustawowych ujętych w obywatelskim projekcie ustawy o ochronie sygnalistów, który został złożony 23 listopada 2017 r. w konsultacjach publicznych dotyczących projektu ustawy o jawności życia publicznego przez Fundację Batorego, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych i Forum Związków Zawodowych. Członkowie NSZZ „Solidarność” ’80 od 2016 roku aktywnie wspierają edukacyjne i rzecznicze inicjatywy Fundacji Batorego zmierzające do polepszenia wizerunku sygnalistów i ich sytuacji prawnej w Polsce.

>Więcej<

 

30 października 2018

Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych

Czy systemy compliance mogą być skutecznym narzędziem poprawiającym jakość zamówień publicznych? A może bez regulacji prawnych, kar i sankcji nie uda się uniknąć konfliktów interesów i nadużyć? W Fundacji Batorego rozmawiali przedstawiciele i przedstawicielki UOKiK, UZP, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Siemensa oraz Kancelarii DZP, współorganizatorki seminarium.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania

>Etyka i prewencja nadużyć w zamówieniach publicznych<

 

26 września 2018

Mocny głos dziennikarzy i związków zawodowych w sprawie projektu dyrektywy o ochronie osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii

W ostatnim czasie pojawiły się dwa istotne stanowiska, opublikowane przez Europejską Federację Związków Zawodowych (ETUC) oraz Europejską Federację Dziennikarzy (EFJ), komentujące  upubliczniony przez Komisję Europejską w kwietniu br. projekt dyrektywy. Obie organizacje opowiadają się za wzmocnieniem gwarancji ochrony sygnalistów w Unii i wytykają luki w projekcie, które mogą zniechęcać do sygnalizowania nieprawidłowości. Obie krytykują m.in. ograniczony i zamknięty katalog spraw podlegających chronionemu zgłoszeniu.

ETUC dodatkowo zauważa potrzebę uwzględnienia roli związków zawodowych podczas tworzenia i obsługi wewnętrznych procedur raportowania nieprawidłowości. EFJ natomiast opowiada się przeciwko generalnej zasadzie dyrektywy polegającej na obowiązku sygnalizowania w pierwszej kolejności wewnątrz organizacji. Zdaniem reprezentacji dziennikarzy sygnaliści stanowiący istotne źródła informacji dziennikarskiej nie powinni tracić ochrony z tego powodu, że o poważnych według nich nieprawidłowościach od razu decydują się informować media.

Więcej:

> stanowisko European Trade Union Confederation  (25.06.2018)<

> broszura European Federation of Journalists (25.09.2018)<

 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W WYSŁUCHANIU OBYWATELSKIEGO PROJEKTU USTAWY O OCHRONIE SYGNALISTÓW

22 wrplakat_sygnalisci_wysluchanieześnia odbyło się wysłuchanie obywatelskie na temat ustawy o ochronie sygnalistów. Wysłuchanie otworzył Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, wymiaru sprawiedliwości, posłowie, a także obywatele i osoby, które zgłaszały nieprawidłowości w swoich miejscach pracy.

W Polsce nigdy wcześniej nie została stworzona kompleksowa ustawa chroniąca sygnalistów, o którą wielokrotnie apelowały organizacje społeczne i Rzecznik Praw Obywatelskich. Propozycja projektu ustawy uzgodniona w szerokich konsultacjach może stanowić podstawę do zmiany prawa w tym zakresie. Wysłuchanie zorganizowali: Fundacja im. Stefana Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, NSZZ Solidarność ’80, Instytut Spraw Publicznych oraz Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.

>Relacja z wysłuchania<

>Projekt ustawy<

>Przeczytaj więcej o wysłuchaniu<

 

 

21 sierpnia 2018
Jak wprowadzenie prawnej ochrony sygnalistów może przyczynić się do rozwoju etyki biznesu w Polsce?

Polecamy tekst Jak wprowadzenie prawnej ochrony sygnalistów może przyczynić się do rozwoju etyki biznesu w Polsce? autorstwa Marcina Waszaka z forumIdei Fundacji im. Stefana Batorego. A w nim między innymi o tym w jaki sposób brak regulacji w zakresie ochrony sygnalistów wpływa na zarządzanie ryzykiem etycznym w przedsiębiorstwach oraz przykłady w jaki sposób administracja może wspierać, bądź blokować rozwój inicjatyw w zakresie etyki biznesu.

Tekst ukazał się w publikacji „Etyka biznesu – wokół kluczowych zagadnień” (str. 41-46), przygotowanej przez Grupę roboczą ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu w ramach Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Inwestycji i Rozwoju.

>Przeczytaj cały tekst<

 

16 czerwca 2018 r.
Zapraszamy do lektury

Status osób ujawniających nieprawidłowości w miejscu pracy w Republice Słowackiej i jego ewolucja z perspektywy przepisów ustawy z dnia 16 października 2014 roku

Polecamy artykuł Marcina Waszak (Uniwersytet Warszawski/Fundacja Batorego) poświęcony genezie i wdrażaniu słowackiej ustawy o ochronie pracowników zgłaszających nieprawidłowości przyjętej w 2014 roku oraz praktyce jej stosowania. Autor analizuje postawy słowackiego społeczeństwa wobec zgłaszania korupcji i ich ewolucję na przestrzeni ostatnich czterech lat. Przedstawione zostały też istotne, z perspektywy sygnalistów, ustawowe gwarancje ochrony przed odwetem.

Tekst ukazał się w czasopiśmie Zarządzanie publiczne

>Czytaj…<

 

12 czerwca 2018 r.
Sygnaliści w kontekście nowych regulacji prawnych

Czy nowe regulacje prawne – te projektowane i już wdrożone zmienią, chociaż w niewielkim stopniu, sytuację sygnalistów w Polsce i skłonią przedsiębiorstwa do tworzenia dedykowanych wewnętrznych procedur? 7 czerwca 2018 r. w Fundacji im. Stefana Batorego odbyło się spotkanie organizowane wspólnie z kancelarią SDZLEGAL SHINDHELM „Sygnaliści w kontekście nowych regulacji prawnych”. Oprócz zmian w przepisach prawnych uczestnicy mieli także szansę zapoznać się z „Obywatelskim projektem ustawy o ochronie sygnalistów”. Udział wzięli w nim przedstawiciele biznesu, instytucji publicznych, organów ścigania i eksperci.

>Relacja ze spotkania<

 

23 kwietnia 2018 r.
Dobra wiadomość! Komisja Europejska określa nowe ogólnounijne zasady ochrony osób sygnalizujących naruszenia

Przedstawiony wniosek zapewni wysoki poziom ochrony osób ujawniających naruszenia unijnych przepisów i ustanowi ogólnounijne normy. Przewidziano w nim bezpieczne kanały zgłaszania naruszeń zarówno w ramach danej organizacji, jak i poza nią, np. organom publicznym. Będzie on również chronił sygnalistów przed zwolnieniem z pracy, degradacją i innymi formami represji. Nakłada również na organy krajowe obowiązek informowania obywateli oraz zapewniania odpowiednich szkoleń jednostkom administracji publicznej w zakresie postępowania z takimi osobami.

Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa w UE jest obecnie fragmentaryczna i niejednolita. Jedynie 10 państw członkowskich UE zapewnia pełną ochronę sygnalistów. W pozostałych krajach przyznana ochrona jest jedynie częściowa i odnosi się wyłącznie do konkretnych sektorów lub kategorii pracowników.

W Fundacji Batorego od dawna zabiegamy od ochronę sygnalistów. Niedawno wspólnie z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Forum Związków Zawodowych i Instytutem Spraw Publicznych zaproponowaliśmy obywatelski projekt ustawy o ochronie sygnalistów, który w dużej mierze jest spójny z przepisami unijnymi.

więcej informacji na:

>http://bit.ly/Ogólnounijne_zasady_ochrony_sygnalistów<

 

6 kwietnia 2018
Organizacje społeczne proponują własną ustawę o ochronie sygnalistów 

Podczas seminarium „Ustawa o ochronie sygnalistów w Polsce. Potrzeby, standardy i propozycje” Fundacja im. Stefana Batorego, Forum Związków Zawodowych, Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Instytut Spraw Publicznych zaprezentowały pełny tekst wspólnie przygotowanego obywatelskiego projektu ustawy o ochronie sygnalistów i zaprosiły do konsultacji jej przepisów.

Komentarze, uwagi i propozycje można zgłaszać w zakładce >Projekt ustawy<.

Druga część spotkania, uświetniona przez zagranicznych gości, dotyczyła standardów ochrony sygnalistów na świecie. Omówiono przykłady regulacji ustawowych wprowadzone w Szwecji, Holandii i na Słowacji oraz działania na rzecz ich przyjęcia w Polsce. Przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców i organizacji pozarządowych odpowiadali na pytania o optymalny zakres i środki służące ochronie osób zgłaszających nadużycia w miejscu pracy.

>Zapis seminarium<

 

Zobacz archiwum aktualności…